Erasmus pro všechny - přínos nebo hrozba?

Editor | 12. 12. 2011 17:07 Aktuality

Evropská unie v dnešních dnech projednává vznik jednotného programu pro mobilitu ve vzdělávání a mládež s názvem Erasmus pro všechny. Ten si klade za cíl sjednotit většinu dnes známých evropských programů určených přímo pro mladé lidi. Popis programu naleznete na http://ec.europa.eu/…mus-for-all/. Česká rada dětí a mládeže připravila svou první reakci na tento program v rámci projektu Kecejme do toho.

Pozice České rady dětí a mládeže k navrhovanému programu „Erasmus pro všechny“ (11. prosince 2011)

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) vítá záměr Evropské komise i nadále podporovat mladé lidi v jejich aktivitách v rámci formálního i neformálního vzdělávání. Stejně tak vítá i zachování možnosti podpory pedagogů a dalších pracovníků s mládeží, jak se ve svém primárním právu Evropská unie zavázala.

Výměnné pobytu studentů, stejně jako podpora demokratické participace mladých lidí v Evropě jsou základní možnosti podpory mladých lidí v dnešním světě a staly se osvědčenou praxí, která dle vyhodnocení stávajících programů přináší značné pozitivní dopady na mladou generaci v celé Evropě, na jejich vzdělanost, evropeizaci i uplatnitelnost na pracovním trhu.

Česká rada dětí a mládeže chápe a podporuje snahy o zjednodušení programů tak, aby byly administrativně co nejlevnější a pro cílové skupiny uživatelů co nejpříjemnější a uživatelsky co nejjednodušší. Přesto snahy Evropské komise sjednotit všechny stávající programy (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Mládež v akci a další) do jednoho programu, který Evropská komise označila ve svém sdělení ze dne 23. listopadu 2011 jako „Erasmus pro všechny“, nemůže považovat za ideální stav řešení výše zmíněných snah. Sdělením navrhovaný program v rétorické rovině postihuje všechny dosavadní pozitivní aktivity, které evropské programy podporují, nicméně konkrétní opatření programu neposkytují jasné garance o jejich další reálné podpoře v rámci programu „Erasmus pro všechny“.

Proto Česká rada dětí a mládeže předkládá své připomínky k tomuto programu, tak aby pomáhala formovat tvorbu budoucího evropského rámce podpory mladých lidí k jejich co největšímu prospěchu a rozvoji celé Evropské unie.

 1. ČRDM hodnotí jako nešťastné slučování programů na podporu formálního vzdělávání ve školách s jediným evropským programem cíleně podporujícím i neformálně vzdělávací aktivity mladých lidí v jejich volném čase, jmenovitě program Mládež v akci, který je ještě navíc zaměřen na podporu znevýhodněné mládeže a mládeže, jež se již ve formálním vzdělávání na školách nemusí vůbec pohybovat.
 2. ČRDM kritizuje nakládání Evropské komise s výsledky studie dopadů programu Mládež v akci a k přání mladých lidí a jejich organizací z celé EU z veřejné konzultace, kdy se jednoznačně 87% respondentů z celkových 6 787 jednotlivců a organizací vyjádřilo pro zachování samostatného programu pro mládež i v budoucnu.
 3. Proto ČRDM podporuje snahy Evropského parlamentu z jeho vyjádření k iniciativě Mládež v pohybu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a také většiny členských států EU, včetně České republiky, pro zachování samostatného evropského programu pro oblast mládeže i v další rozpočtové perspektivě EU v letech 2014 – 2020.
 4. Pokud Evropská komise odmítá i přes odpor laické a odborné veřejnosti uznat samostatnost takového programu, nechť oblasti mládeže zachová samostatnou a nezávislou kapitolu v rámci jednotného programu a garantuje jí odpovídající rozpočet. Na realizaci této samostatné kapitoly ale musí mít nadále vliv i evropská mládežnická veřejnost, jak tomu je nyní s programem Mládež v akci, tzn. Kontrola realizace programů v rámci jejich řídících výborů, možnost spolupodílet se na formulování priorit programu… Jedině tak může být naplněn článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie o podpoře participace mládeže na demokratickém životě Evropy.
 5. Neuznáním samostatnosti programu pro mládež, nebo alespoň samostatnou kapitolou, by Evropská komise vyslala nežádoucí signál do společnosti, neboť by de facto neuznala a upozadila občanský rozměr a občanskou společnost mezi mladou generací v EU! Tím rozhodně nepomáhá budovat Evropskou unii nejen jako politickou organizaci, ale i jako občanskou a lidskou komunitu v Evropě.
 6. Program „Erasmus pro všechny“ nemůže napomoci realizovat evropskou spolupráci v oblasti mládeže, tak jak je ustavena v Obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010 – 2018, tak efektivně, jako to může učinit samostatný program pro mládež. Program na podporu mobility a politické spolupráce nemůže nikdy postihnout oblast výchovy a neformálního vzdělávání a práci s mládeží mimo školskou soustavu.
 7. Navrhovaný program „Erasmus pro všechny“, tak jak je nyní navržen, otevírá soutěž pro všechny zájemce o evropskou podporu, což je z pohledu efektivity nakládání s veřejnými prostředky jistě žádoucí, nicméně Evropská komise tak činí v neporovnatelných kategoriích. V praxi to povede i k paradoxům, že např. projekty profesionálních vysokých škol, univerzit či etablovaných neziskových organizací budou soupeřit s dobrovolnými iniciativami mladých lidí, kterým nemuselo být ještě ani 18 let a svými schopnostmi a zkušenostmi s psaním grantových žádostí nemohou mít takové zkušenosti. Řada užitečných projektů pro dobro společnosti i vlastní vzdělávání, které by vykonaly tyto dobrovolnické skupiny mladých lidí, ať již neformální, či sdružené v organizacích dětí a mládeže, by se tak nikdy nemusela realizovat. Tito mladí zájemci by přišli v praxi o možnost rozvíjet své schopnosti při realizaci prospěšných nebo vzdělávacích projektů, tak jak tomu je doposud a tak o podstatnou možnost rozvoje jejich osobního potenciálu i potenciálů rozvoje jejich bezprostředního místního okolí. Stejně tak mobilita studentů VŠ může být z pohledu řady hodnotitelů grantových žádostí, pokud s tím nemají větší zkušenosti, přínosnější, nežli výměny mládeže či mezinárodní tréninky mladých lidí ze sdružení dětí a mládeže, byť tyto mají zásadní vliv na rozvoj a profesionalizaci občanského sektoru. Na výměnných pobytech na vysokých školách studenti nemohou nikdy pochopit důležitost a možnosti občanské společnosti jako při projektech na to cílených a za tímto účelem mladými lidmi připravených a realizovaných.
 8. Stejně tak je nejasný osud Evropské dobrovolné služby ve společné soutěži s vysokoškolskou mobilitou, byť zkušenost a mobilita v rámci evropské dobrovolné služby může mít mnohem větší vzdělávací efekt na řadu jednotlivců, nežli výměna akademická. Navíc podporuje rozvoj evropské občanské společnosti, kterou Evropská unie tak nutně potřebuje k překonání tzv. demokratického deficitu. Evropská dobrovolná služba se také již stala významnou značkou, která by měla být zachována jakožto důležitý aspekt uznávání dobrovolnické činnosti napříč EU.
 9. Navrhovaný program také nereflektuje dostatečně existující možnosti „kolektivní mobility“, která je snad nejběžnější aktivitou podporovanou současným programem Mládež v akci. Stejně tak program „Erasmus pro všechny“ nereflektuje potřebu oblasti mládeže a nepodporuje např. výměny mladších lidí, ideálně od 10 let, kdy je pozitivní efekt evropanství na vývoj dětí v řadě aspektů mnohem jednodušší a efektivnější.
 10. Pokud chce být program „Erasmus pro všechny“ nediskriminační a zaměřený na prospěch zejména mladé generace Evropanů, měl by jasně zahrnovat možnost čerpání prostředků na podporu aktivit mobility (zejména středoškolské mobility) i pro neziskové organizace, které se těmto aktivitám často věnují efektivněji, než formální financemi uměle podporované partnerství mezi školami.
 11. Dle určených alokací nemůže ČRDM souhlasit se zrušením podpory od roku 2010 zaváděnému strukturovanému dialogu mládeže a dalším projektům podporujícím výchovu k aktivnímu a politickému občanství mladých (zrušení akcí 1.2, 1.3 a 5.1 v rámci Mládeže v akci) a podporu činnosti evropských organizací (akce 4.1). Politická participace mladých není zdaleka jen účast ve volbách, ale dlouhodobý proces podpory vzdělávání a možností diskuzí nad veřejnými otázkami, které se mladých dotýkají a to v ideálním případě na základě vlastního zájmu mladých. Přesně to akce 1.3 a 5.1 MvA podporovaly, byť jejich větší flexibilitu a sjednocení by ČRDM v rámci zjednodušení uvítala.
 12. Zrušení alokace akci 1.2 MvA (Iniciativy mládeže) znamená odříznutí mladých a motivovaných občanů podílet se na pozitivním rozvoji společnosti doma i v Evropě. Z pohledu ČRDM se jedná o zásadní omezování občanských výsad mladých lidí v Evropě. Toto opatření může také nasměrovat mnohem více mladých lidí mimo celý systém, což je jeden ze zásadních cílů Strategie Evropa 2020. ČRDM by naopak uvítala, kdyby alokace pro iniciativy mládeže byla v nové finanční perspektivě EU navýšenatak, aby mladí lidé z celé Evropy mohli i nadále pozitivně rozvíjet potenciál svůj i svého bezprostřední­ho okolí.

Závěrem Česká rada dětí a mládeže nechápe situaci, kdy je oblast mládeže nebezpečně začleňována do širšího rámce a to bez větší garance záruk na její další rozvoj, jak si předsevzala již Bíla kniha EU o mládeži z roku 2001. Pokud je samostatnost uznávána oblasti sportu, která je řešena na evropské úrovni teprve od přijetí Lisabonské smlouvy, není důvod tuto samostatnost negarantovat i oblasti politiky mládeže a její realizaci, pokud se v minulých letech osvědčila. ČRDM naopak doporučuje rozvoj oblasti mládeže a její politiky podpořit samostatným evropským programem.

Máte jiný názor nebo chcete podpořit ten náš, prosím využijte komentáře k tomuto článku

Podobné články

Překlady stanovisek

Aktuality

Do anglické sekce přibyly překlady aktuálních stanovisek. Můžete se tak o ně podělit se svými zahraničními kamarády nebo projektovými partnery. V nejbližší době ještě přibudou německé překlady.

Číst dál >
Organizátor
Partneři